Ryczałt

Dodano: 11.05.2018 ; 19:00 Autor: Jolanta Edit: 11.05.2018 ; 19:15
1. Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

W dużym skrócie jest to ustalony ustawowo wzór tabelki do rejestracji przez podatników, których obroty nie przekroczyły kwoty 150.000 euro, przychodów celem ustalenia zobowiązania podatkowego.

Podstawą prawną dla prowadzenia ewidencji przychodów jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

2. Jak wygląda ewidencja przychodów?

Nr wpisu Data wpisu Data uzyskania przychodu Nr dokumentu Kwota przychodu wg stawki 20% Kwota przychodu wg stawki 17% Kwota przychodu wg stawki 8,5% Kwota przychodu wg stawki 5,5% Kwota przychodu wg stawki 3,0% Ogółem przychody (suma wszystkich stawek) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 03.04.2014 03.04.2014 120 630 630
2 15.04.2014 15.04.2014 121 400 400
3 28.04.2014 25.04.2014 122 1200 1200
Podsumowanie strony 2230 2230
Przeniesienie z poprzedniej strony
Suma przychodów od początku miesiąca 2230 2230

*przykład wypełnienia dla przedsiębiorcy, który wykonuje usługi tłumaczeniowe (wolny zawód - stawka 20%).
3. Co rejestrujemy w poszczególnych kolumnach?

1. Numer wpisu - wpisujemy kolejne numery ewidencjonowanych dokumentów, chronologicznie według daty uzyskania przychodu.
2. Data wpisu - data wpisu dokumentu do ewidencji. Rejestracja przychodu powinna nastąpić w dniu jego uzyskania, maksymalnie w dniu następnym przed uzyskaniem kolejnego przychodu.
3. Data uzyskania przychodu - data wystawienia dokumentu sprzedaży, nie musi się ona pokrywać z datą otrzymania zapłaty.
4. Numer dokumentu - numer faktury, rachunku, dowodu wewnętrznego itp. Dowód wewnętrzny wystawia się, gdy następuje sprzedaż bez faktury i rachunku. Jest to dokument zastępczy zawierający: nazwę towaru lub usługi, ilość, cenę jednostkową, wartość, datę sprzedaży oraz numer kolejny.
5.-9. Kwota przychodu - w zależności od rodzaju działalności, przychód (w kwocie netto lub brutto-zależy, czy jesteśmy płatnikami VAT) rejestrujemy pod odpowiednią stawką:
--> kolumna 5: 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
--> kolumna 6: 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, wynajmu samochodów osobowych, przyjmowania telefonów, pomocy społecznej;
--> kolumna 7: 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;
--> kolumna 8: 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych;
--> kolumna 9: 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywana działalnością gospodarczą.
10. Ogółem przychód - sumujemy wartości zapisane w kolumnach 5-9.
Podsumowanie strony - podsumowanie kwot wpisanych w danych kolumnach tabeli.
Przeniesienie z poprzedniej strony - wypełniana, jeśli rejestracja przychodów z danego miesiąca ma więcej niż jedną stronę.
Suma przychodów od początku miesiąca - suma rubryk "Podsumowanie strony" oraz "Przeniesienie z poprzedniej strony".

4. Jak ustalamy podstawę opodatkowania (przychód)?

Patrzymy na rubrykę "Suma przychodów od początku miesiąca" oraz kolumnę 10, gdzie są przychody ogółem (suma wszystkich stawek).
O wyliczaniu podatku w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czytaj tu:RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW